Thanh Hóa: Công nhận thêm 2 điểm du lịch mới
Cập nhật: 08/01/2019
UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành các Quyết định số 15, 16/QĐ-UBND về việc công nhận thêm 2 điểm du lịch mới.  

Đền Phố Cát, xã Thành Vân, huyện Thạch Thành

Theo đó, tại Quyết định số 15/QĐ-UBND, UBND tỉnh công nhận Điểm du lịch Phủ Na, xã Vân Du, huyện Như Thanh.

Tại Quyết định số 16/QĐ-UBND, UBND tỉnh công nhận Điểm du lịch Đền Phố Cát, xã Thành Vân, huyện Thạch Thành.

UBND hai huyện Như Thanh và Thạch Thành có trách nhiệm thực hiện và chỉ đạo thực hiện việc quản lý, khai thác, phát triển Điểm du lịch Phủ Na và Điểm du lịch Đền Phố Cát theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, đảm bảo giữ gìn, phát triển tài nguyên du lịch, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự, an toàn cho du khách; tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch đến tham quan; bảo đảm sự tham gia của cộng đồng dân cư vào các hoạt động du lịch.

Các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp, kiểm tra, đôn đốc UBND huyện Như Thanh, UBND huyện Thạch Thành triển khai thực hiện công tác quản lý, khai thác, phát triển hai điểm du lịch trên theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Trước đó, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành các Quyết định về việc công nhận Khu du lịch cấp tỉnh Suối cá Cẩm Lương, thôn Lương Ngọc, xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy; Điểm du lịch Khu tưởng niệm Bác Hồ về thăm Yên Trường, xã Yên Trường, huyện Yên Định; Đền thờ Lê Văn Hưu, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa. Như vậy tính đến thời điểm này, Thanh Hóa đã có 5 khu, điểm du lịch cấp tỉnh kể từ khi thực hiện theo Luật Du lịch năm 2017 trên địa bàn.

Báo Tổ quốc