Tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung trong khuôn khổ Lễ hội Làng Sen năm 2015
Cập nhật: 03/10/2014
Bộ VHTTDL đã có văn bản (số 3382/BVHTTDL-VHDT) gửi Sở VHTTDL tỉnh Nghệ An về việc tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung  trong khuôn khổ Lễ hội Làng Sen năm 2015.  

Bộ VHTTDL nhận được công văn số 2425/SVHTTDL-NVVH ngày 16/9/2014 của Sở VHTTDL tỉnh Nghệ An về việc tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung tại Lễ hội Làng Sen năm 2015. Bộ VHTTDL có ý kiến như sau:

Đồng ý việc tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung trong khuôn khổ Lễ hội Làng Sen tại tỉnh Nghệ An, tháng 5 năm 2015.

Việc tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung năm 2015 đã được Bộ trưởng Bộ VHTTDL phê duyệt (Quyết định số 4686/QĐ-BVHTTDL ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về việc phê duyệt Đề án tổ chức định kỳ “Ngày hội, giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào các dân tộc thiểu số” theo khu vực và toàn quốc giai đoạn 2013-2020).

Để chuẩn bị các điều kiện cho việc tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung  trong khuôn khổ Lễ hội Làng Sen tại tỉnh Nghệ An, tháng 5 năm 2015, Bộ VHTTDL yêu cầu:

Sở VHTTDL tỉnh Nghệ An chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình tổ chức Ngày hội; tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh Nghệ An và gửi văn bản dự thảo kế hoạch tổ chức Ngày hội về Bộ VHTTDL.

Sở VHTTDL các tỉnh khu vực miền Trung xây dựng kế hoạch nội dung tham gia Ngày hội và báo cáo UBND tỉnh phê duyệt trong kế hoạch công tác năm 2015 để triển khai thực hiện góp phần vào thành công của Ngày hội.

CINET