Liên hoan Đồng ca - hợp xướng kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam
Cập nhật: 25/06/2015
Quyết định số 2012/QĐ-BVHTTDL ngày 16/6 của Bộ VHTTDL về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Liên hoan Đồng ca - hợp xướng kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2015) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2015). 

Liên hoan nhằm khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám, sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là nước CHXHCN Việt Nam) trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, Liên hoan còn nêu cao tinh thần tự hào dân tộc, khẳng định ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước trong thời kỳ mới, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; giới thiệu đến mọi tầng lớp nhân dân trong cả nước, bạn bè quốc tế, đồng bào Việt Nam sống xa Tổ quốc những thành quả của công cuộc xây dựng đất nước trong 70 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh; là dịp để các tầng lớp nhân dân, thanh niên, học sinh, sinh viên thể hiện lòng yêu nước của mình qua lời ca, tiếng hát dâng lên Đảng và Bác Hồ kính yêu.

Với chủ đề “Những bài ca dâng Bác”, Liên hoan Đồng ca - hợp xướng sẽ tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 8/2015. Nội dung ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước; ca ngợi những thành tựu đạt được trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội của các địa phương trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, khẳng định đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước trong việc tăng cường đại đoàn kết các dân tộc, quyết tâm bảo vệ chủ quyền biên giới và biển đảo Việt Nam.

Đối tượng tham gia Liên hoan gồm có các đoàn nghệ thuật quần chúng của Trung tâm Văn hóa; thanh niên, học sinh, sinh viên các trường Đại học và Cao đẳng trên địa bàn khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi công diễn, Ban tổ chức sẽ có kế hoạch tổ chức phục vụ nhân dân tại các trường Đại học, Cao đẳng tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXNCN Việt Nam. 

CINET