Chương trình khảo sát sản phẩm Du lịch tại các tỉnh Bắc Trung Bộ (Ảnh: Anh Dũng)
Cập nhật: 08/12/2016
Album