Tổng cục Du lịch tổ chức đoàn famtrip khảo sát Đông Bắc bộ (Ảnh: HXB)
Cập nhật: 30/08/2017
Album