Việt Nam quảng bá du lịch tại Cao Hùng và Đài Bắc, Đài Loan (Ảnh: Công Trình)
Cập nhật: 01/08/2018
Album