Chương trình Năm Du lịch quốc gia 2019 - Nha Trang, Khánh Hòa
Cập nhật: 04/12/2018
(TITC) – Triển khai công tác Năm Du lịch quốc gia 2019, ngày 15/11/2018, Bộ VHTTDL đã ban hành Chương trình Năm Du lịch quốc gia 2019 – Nha Trang, Khánh Hòa.