Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch
Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định số 180/2013/NĐ-CP về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/06/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật du lịch.
TIN NỔI BẬT