Hà Nội: Đề xuất hỗ trợ khách sạn tham gia công tác cách ly COVID-19
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội giao Sở Tài chính chủ trì cùng các sở, ngành liên quan tham mưu, đề xuất biện pháp hỗ trợ đối với các cơ sở khách sạn, cơ sở lưu trú tham gia công tác cách ly.
TIN NỔI BẬT