Nhật Bản tài trợ phát triển du lịch cộng đồng phường Thủy Xuân
Tổ chức Cầu Châu Á Nhật Bản vừa quyết định tài trợ 550 triệu đồng cho dự án viện trợ không hoàn lại "Phát triển du lịch cộng đồng và tăng thu nhập của nông dân phường Thủy Xuân, thành phố Huế".
TIN NỔI BẬT