Quy định về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Cập nhật: 17/09/2013
(TITC) - Ngày 05/9/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 102/2013/ NĐ-CP về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, trong đó quy định chi tiết về cấp giấy phép lao động cho lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, việc trục xuất lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động.