Sơn La đổi mới chính sách đầu tư và quản lý về du lịch
Cập nhật: 05/11/2013
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La đến năm 2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo đó, mục tiêu của Quy hoạch là đưa Sơn La trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc, phấn đấu trở thành trung tâm của tiểu vùng Tây Bắc vào năm 2020 trên cơ sở tái cấu trúc nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng để khai thác các tiềm năng, lợi thế vùng Tây Bắc.

Quy hoạch cũng nêu định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực, trong đó phát triển thương mại, dịch vụ quốc tế trên cơ sở nâng cấp lên cửa khẩu quốc tế Lóng Sập (Mộc Châu) và cửa khẩu Chiềng Khương (Sông Mã) để khai thác tiềm năng, củng cố quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt- Lào.

Đổi mới chính sách đầu tư, quản lý về du lịch nhằm thu hút các doanh nghiệp đầu tư lớn, cùng hợp tác, phấn đấu xây dựng thương hiệu sản phẩm du lịch tại Mộc Châu. Hình thành và phát triển tuyến du lịch Hà Nội - Tây Bắc - Lào - Thái Lan với việc khuyến khích phát triển các sản phẩm du lịch như du lịch văn hóa, lịch sử, du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch thể thao...   

Báo Văn hóa