Quy hoạch tổng thể, phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia Tân Trào
Cập nhật: 25/12/2013
Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 2543/QĐ-TTg, ngày 20/12/2013 về phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025.
 

Theo Quyết định giao cho UBND tỉnh Tuyên Quang là cơ quan quản lý, lập quy hoạch; cơ quan chủ đầu tư là Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang; cơ quan chủ trì thẩm định và trình duyệt quy hoạch là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. 

Quy mô quy hoạch khoảng 3.100 ha, nằm trải rộng trên địa bàn 11 xã. Mục tiêu quy hoạch nhằm bảo tổn và phát huy giá trị lịch sử của dân tộc thông qua các di tích hiện còn nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, phục vụ nghiên cứu khoa học, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của nhân dân; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa - duc lịch; xóa đói giảm nghèo cho người dân vùng căn cứ cách mạng Tân Trào nói riêng, tỉnh Tuyên Quang và vùng phụ cận nói chung. Đồng thời, làm cơ sở trong việc quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào gắn với phát triển du lịch, bảo tồn được hệ sinh thái nguyên gốc và phát triển hệ sinh thái mới phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội. 

Quyết định cũng nêu rõ, định hướng quy hoạch không gian bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào gắn liền với phát triển du lịch. Nên kiến nghị về việc điều chỉnh mở rộng hoặc thu hẹp các khu vực bảo vệ di tích, xác định các vùng cảnh quan thiên nhiên cần phải bảo vệ để không ảnh hưởng đến di tích. Đề xuất định hướng bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, đề xuất danh mục di tích dự kiến xếp hạng bổ sung. Đồng thời, đề xuất định hướng phát triển du lịch tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào gắn với du lịch tỉnh Tuyên Quang và chiến khu Việt Bắc, tuyến tham quan di tích Tân Trào với vùng phụ cận; định hướng hạ tầng giao thông, chuẩn bị kỹ thuật, cấp nước, cấp điện, thoát nước thải, thu gom xử lý chất thải rắn và đánh giá môi trường chiến lược khu vực di tích và phụ cận bảo đảm bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích, giữ gìn được giá trị cảnh quan sinh thái tự nhiên khu vực quy hoạch. 

Quyết định cũng yêu cầu trong quá trình quy hoạch phải xác định nhóm dự án thành phần, dự án trọng điểm ưu tiên đầu tư giai đoạn 2015 - 2020, đến 2025 và đề xuất nguồn vốn, giải pháp huy động các nguồn lực, phân bổ nguồn vốn và lộ trình đầu tư.

ĐCSVN