Đồng Tháp: đóng góp ý tưởng cho đề án phát triển du lịch
Cập nhật: 20/02/2014
Sáng ngày 18/02/2014, chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Hoan và phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Thái chủ trì cuộc họp với các sở, ngành và một số địa phương về chương trình xúc tiến du lịch, giai đoạn 2014 - 2020, trong đó trọng tâm là đóng góp cho đề án phát triển du lịch
 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung đóng góp ý tưởng để xây dựng đề án phát triển du lịch tỉnh, giai đoạn 2015 - 2020. Trước đó, vào ngày 17/02, chủ tịch UBND tỉnh đã ký quyết định đồng ý cho Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp cùng với công ty tổ chức sự kiện, truyền thông và quảng cáo Saycheese tiến hành xây dựng đề án này. 

02 đơn vị trên cho rằng cần phải đánh giá toàn diện thực trạng tài nguyên du lịch trên toàn tỉnh, cụ thể hoá thế mạnh du lịch của tỉnh trong mối tương quan với du lịch đồng bằng sông Cửu Long và cả nước; xác định cho được mô hình phát triển đặc trưng của tỉnh và xây dựng hệ thống thương hiệu du lịch Đồng Tháp mang tính hấp dẫn cao v.v.. 

Các đại biểu đề nghị đơn vị xây dựng đề án nên lấy thêm ý kiến từ chuyên gia tư vấn; xây dựng hệ thống website có nhiều thứ tiếng; tập trung đào tạo nhân lực và đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá xúc tiến du lịch; quy hoạch, thiết kế tour du lịch phù hợp. 

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Hoan nhận định: tạo nên sự khác biệt trong phát triển du lịch Đồng Tháp là việc khó khăn nên cần sự đồng thuận, phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, các địa phương liên quan nhằm thực hiện hiệu quả ý tưởng, UBND tỉnh sẽ sớm thành lập Ban xúc tiến xây dựng đề án. Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tạm ngưng các dự án phát triển du lịch đến khi hoàn thiện đề án để có sự phát triển tổng thể du lịch trong thời gian tới.

Báo Đồng Tháp