Lâm Đồng triển khai kế hoạch thực hiện bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch
Cập nhật: 12/05/2014
(TITC) - Ngày 21/4/2014, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký quyết định số 762/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30/12/2013 của Bộ VHTTDL và Bộ TN-MT hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích.


(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Theo đó, mục đích đặt ra là Bảo vệ môi trường du lịch, ngăn ngừa và giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường trong quá trình hoạt động du lịch, bảo đảm phát triển du lịch bền vững, góp phần bảo vệ môi trường của địa phương nói riêng và đất nước nói chung.

Nội dung cụ thể yêu cầu các tổ chức, cá nhân quản lý và hoạt động sản xuất, kinh doanh du lịch có trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục và vận động bảo vệ môi trường đối với người làm việc tại cơ sở, du khách và cộng đồng dân cư địa phương; chấp hành việc kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật; có các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh, ứng phó phù hợp đối với người và tài sản trong trường hợp xảy ra sự cố môi trường; đồng thời thực hiện các quy định khác có liên quan của pháp luật về bảo vệ môi trường. Ngoài ra, các đơn vị quản lý về du lịch cần thành lập bộ phận chuyên trách thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong các hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Sở VHTTDL là cơ quan chủ quản, có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Hiệp hội du lịch, các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, giáo dục, đào tạo, tập huấn về bảo vệ môi trường đồng thời kiểm tra, giám sát và định kỳ báo cáo tình hình hoạt động trên địa bàn để các cơ quan chức năng kịp thời xử lý.

Thanh Tâm