Tiếp tục tuyên truyền, vận động UNESCO công nhận Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
Cập nhật: 20/06/2014
Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với đoàn đại biểu Quốc hội và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh về công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình diễn ra chiều 18/6 tại Hà Nội.
 

Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong thời gian vừa qua, công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Hệ thống di tích trên địa bàn được quan tâm trùng tu, tôn tạo và từng bước phát huy hiệu quả; các di sản văn hóa phi vật thể (lễ hội truyền thống, lễ hội dân gian) được nghiên cứu bảo tồn.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, phát huy vai trò là phong trào thi đua yêu nước rộng lớn, tác động tích cực đến việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên địa bàn.

Tỉnh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; 05 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới; hoàn thành Quy hoạch tổng thể phát triển văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và quy hoạch các khu văn hóa, du lịch trọng điểm; đồng thời phối hợp với Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam xây dựng và hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO công nhận Dân ca Ví, Dặm Nghệ Tĩnh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; lập hồ sơ đề nghị Bộ VHTTDL xếp hạng 03 di tích quốc gia…

Tại buổi làm việc, Đoàn đại biểu quốc hội và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã kiến nghị Bộ VHTTDL tham mưu Ban Bí Thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương đưa nội dung tổ chức Lễ kỷ niệm lần thứ 250 năm Ngày sinh và vinh danh Đại thi hào Nguyễn Du, danh nhân văn hóa thể giới vào danh mục Lễ kỷ niệm cấp quốc gia năm 2015; đồng thời quan tâm, hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An trong việc vận động UNESCO sớm công nhận Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại; bên cạnh đó ưu tiên bố trí tăng nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia hàng năm để phục vụ chống xuống cấp di tích, khôi phục các di sản văn hóa vật thể trên địa bàn tỉnh.

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được trong thời gian qua. Bộ trưởng nhấn mạnh, ngày 09/6/2014 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, do đó trong thời gian tới, Sở VHTTDL cần tham mưu cho UBND tỉnh quán triệt và thực hiện tốt 5 quan điểm, 6 nhiệm vụ và 4 giải pháp của Nghị quyết. Đồng thời, trong quá trình phát triển, Tỉnh cần đặt phát triển văn hóa đi đôi với phát triển kinh tế; tập trung chăm lo xây dựng văn hóa trong chính trị, kinh tế và văn hóa trong gia đình.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của tỉnh, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh giao Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh xây dựng kịch bản và lựa chọn địa điểm để tổ chức các hoạt động kỷ niệm lần thứ 250 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du, danh nhân văn hóa thế giới. Bên cạnh đó, giao các đơn vị liên quan thuộc Bộ phối hợp và hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tuyên truyền, quảng bá, tổ chức các hoạt động, vận động UNESCO công nhận Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào cuối năm 2014; hoàn thiện và triển khai thực hiện tốt các quy hoạch tổng thể phát triển văn hóa, thể thao, du lịch đến năm 2020, tầm nhìn 2030… 

CINET