Giao nhiệm vụ xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển VHTTDL và GĐ vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ
Cập nhật: 14/07/2014
Bộ VHTTDL vừa có quyết định giao nhiệm vụ xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển VHTTDL và GĐ vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2025, tầm nhìn 2030.
 

Theo đó, Bộ VHTTDL giao Vụ Kế hoạch, Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 với các nội dung công việc như sau:

Xây dựng và trình phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ Quy hoạch theo quy định tại Điều 6, Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu.

Xây dựng Dự toán lập Quy hoạch trên cơ sở bám sát các nội dung tại Đề cương đã được duyệt; đồng thời, vận dụng phương pháp tính toán theo quy định tại Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09/02/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xác định định mức chi phí cho lập, thẩm định và công bố Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu với chức năng quản lý Nhà nước của Bộ về văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch để trình duyệt.

Lấy ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; báo cáo Bộ tổ chức thẩm định để hoàn thiện Quy hoạch này trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2014.

Vụ Kế hoạch, Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ thuê tư vấn lập Quy hoạch này theo Luật Đấu thầu và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan. 

CINET