Thêm 19 Di sản Văn hóa phi vật thể cấp quốc gia
Cập nhật: 09/09/2014
19 Di sản Văn hóa phi vật thể cấp quốc gia được công nhận lần này thuộc các loại hình: Tiếng nói, chữ viết; nghệ thuật trình diễn dân gian; tập quán xã hội và tín ngưỡng; nghề thủ công truyền thống; lễ hội truyền thống; tri thức dân gian.
 
Nghệ thuật sân khấu Dù Kê của người Khmer tại tỉnh Sóc Trăng

Bộ VHTTDL đã công bố danh sách 19 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia mới được công nhận theo Quyết định số 2684/QĐ-BVHTTDL ngày 25/8/2014.

19 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia được công nhận lần này thuộc các loại hình: Tiếng nói, chữ viết; nghệ thuật trình diễn dân gian; tập quán xã hội và tín ngưỡng; nghề thủ công truyền thống; lễ hội truyền thống; tri thức dân gian.

Danh sách 19 di sản gồm:

1. Chữ Nôm của người Tày - tỉnh Bắc Kạn.

2. Lượn Slương của người Tày - tỉnh Bắc Kạn.

3. Hát Bội Bình Định - tỉnh Bình Định.

4. Nghệ thuật Bài Chòi - tỉnh Bình Định; Phú Yên; Quảng Nam.

5. Nghi lễ Then của người Tày - tỉnh Cao Bằng.

6. Nghề điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước- Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

7. Lễ hội năm mới của người Giáy - tỉnh Hà Giang.

8. Tri thức canh tác hốc đá của cư dân cao nguyên đá Hà Giang - tỉnh Hà Giang.

9. Tết Khu Cù Tê của người La Chí - tỉnh Hà Giang.

10. Kéo co của người Tày, người Giáy - tỉnh Lào Cai

11. Lễ hội rước cộ Bà Chợ Được - tỉnh Quảng Nam.

13. Nghề dệt thổ cẩm của người Cơ Tu- tỉnh Quảng Nam.

14. Múa Tân “tung Da” dá của người Cơ Tu - tỉnh Quảng Nam.

15. Nghi lễ dựng Cây Nêu và bộ Gu của người Co - tỉnh Quảng Nam.

16. Nghệ thuật sân khấu Dù Kê của người Khmer - tỉnh Sóc Trăng.

17. Nghi lễ cấp sắc của người Dao - tỉnh Thái Nguyên.

18. Múa Tắc Xình của người Sán Chay - tỉnh Thái Nguyên.

19. Lễ hội Ok Om Bok của người Khmer – tỉnh Trà Vinh.

Chính Phủ