Ưu tiên bảo tồn phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số
Cập nhật: 24/09/2014
(TITC) – Đây là một trong các nhiệm vụ mà Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần thực hiện tốt trong Chỉ thị số 28/CT-TTg về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc ban hành ngày 10/9/2014.
 

Theo đó, đối với Bộ VHTTDL, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo cần rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách đặc thù, ưu tiên đầu tư, hỗ trợ nguồn vốn ngân sách nhà nước để bảo tồn, phát huy văn hóa của các dân tộc thiểu số, trong đó chú trọng các dân tộc ít người có nguy cơ mai một bản sắc; quy hoạch bảo tồn phát triển làng văn hóa gắn với du lịch, ưu tiên xây dựng, phát triển các loại hình du lịch có sự tham gia của cộng đồng các dân tộc thiểu số, hỗ trợ, bảo vệ giữ gìn môi trường tự nhiên, môi trường văn hóa; đồng thời chỉ đạo các địa phương nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống công trình văn hóa ở cơ sở; tăng cường các hình thức, nội dung hoạt động giao lưu văn hóa, bài trừ các tệ nạn xã hội, hủ tục lạc hậu, đẩy mạnh phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nếp sống văn minh trong vùng dân tộc phù hợp đặc thù từng vùng, miền; bên cạnh đó, đầu tư xây dựng các công trình văn hóa, thể thao và hỗ trợ các hoạt động thể dục thể thao cơ sở ở các vùng dân tộc thiểu số, miền núi.

Xem toàn văn Ch th s 28/CT-TTg

Hương Lê