Khu Di tích Ngã ba Đồng Lộc (Ảnh: Huy Hoàng)
Cập nhật: 05/12/2014
Album