TCDL phổ biến Nghị quyết về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới
Cập nhật: 16/12/2014
(TITC) – Sáng ngày 15/12/2014, tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch tổ chức phổ biến nội dung Nghị quyết số 92/NQ-CP của Chính phủ ban hành ngày 8/12/2014 về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc Tổng cục Du lịch. 

Theo đó, Nghị quyết tập trung vào 5 nhóm giải pháp chính, bao gồm: Nâng cao nhận thức của xã hội về phát triển du lịch; Tăng cường hỗ trợ của Nhà nước cho phát triển du lịch; Tạo điều kiện thuận lợi, bảo đảm an ninh, an toàn để thu hút khách và phát triển du lịch; Hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp du lịch; Tăng cường quản lý Nhà nước về du lịch.

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tuấn nhấn mạnh, Nghị quyết này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm tạo bước đột phá trong sự phát triển của du lịch trong thời gian tới. Trong bối cảnh kinh tế xã hội còn gặp khó khăn, Nghị quyết sẽ góp phần tháo gỡ, giải quyết những vướng mắc, khó khăn, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển Ngành Du lịch nói riêng và kinh tế xã hội nói chung.

Thu Thủy