Nhà tù Sơn La (Ảnh: Anh Dũng)
Cập nhật: 27/12/2014
Album