Bốn nhiệm vụ trọng tâm của ngành Du lịch trong năm 2015
Cập nhật: 28/01/2015
(TITC) – Tại Hội nghị tổng kết công tác VHTTDL năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã giao ngành Du lịch bốn nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2015, theo đó:    

Thứ nhất, Ngành cần tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới và các nhiệm vụ đã được xác định tại chiến lược và quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đã được phê duyệt.

Thứ hai, tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 04/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý môi trường, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch.

Thứ ba, chỉ đạo tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia 2015 – Thanh Hóa; xây dựng kế hoạch tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2016 tại Kiên Giang; Tiếp tục triển khai Chương trình kích cầu du lịch nội địa “Người Việt Nam ưu tiên du lịch Việt Nam”, thu hút được 8,7 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 41 triệu lượt khách du lịch nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt 270 nghìn tỷ đồng.

Thứ tư, xây dựng, tham mưu, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển du lịch giai đoạn 2016 – 2020; Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch; Sửa đổi, giảm thuế sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án sử dụng nhiều diện tích đất cho không gian, cảnh quan, hạ tầng du lịch.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cũng chỉ đạo toàn Ngành tập trung tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 trong các lĩnh vực hoạt động của Ngành; Tiếp tục nghiên cứu, thể chế hóa Hiến pháp 2013, xây dựng, tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các luật, văn bản quy phạm pháp luật, các chế độ, chính sách về văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch; Có giải pháp cụ thể nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý nhà nước, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong các lĩnh vực của Ngành; Tiến hành tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển Ngành nhiệm kỳ Chính phủ khóa XIII; Tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước theo nội dung, tiêu chí đã được phê duyệt; Chỉ đạo, tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giải thích chính sách và định hướng dư luận.

Hương Lê