Cho phép tổ chức cuộc thi Hoa hậu Du lịch quốc tế 2015
Cập nhật: 14/08/2015
(TITC) - Ngày 10/8/2015, Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 2679/QĐ-BVHTTDL về việc cho phép Công ty TNHH Truyền thông Elite Việt Nam tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Du lịch quốc tế 2015” từ ngày 10 – 30/11/2015 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, Công ty TNHH Truyền thông Elite Việt Nam sẽ chịu trách nhiệm ban hành Quyết định thành lập, Quy chế hoạt động của Ban Tổ chức và Ban Giám khảo cuộc thi trong thời hạn 10 ngày làm việc, tính từ ngày 10/8/2015; Trước thời hạn 03 ngày, tính đến ngày bắt đầu tổ chức cuộc thi, gửi danh sách và bản sao hồ sơ thí sinh tham dự cuộc thi để báo cáo Bộ VHTTDL; Trước thời hạn 10 ngày, tính đến ngày diễn ra đêm Chung kết, gửi Kịch bản đêm Chung kết cuộc thi báo cáo Bộ VHTTDL.

Đồng thời, Công ty TNHH Truyền thông Elite Việt Nam phải tổ chức cuộc thi theo đúng quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28/01/2013 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP; Đề án cuộc thi và các quy định của pháp luật có liên quan. Mọi thay đổi trong Đề án tổ chức cuộc thi phải báo cáo và được sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ VHTTDL.

Toàn bộ kinh phí tổ chức cuộc thi do Công ty TNHH Truyền thông Elite Việt Nam chịu trách nhiệm chi trả, không sử dụng ngân sách Nhà nước.

Hương Lê

Quyết định số 2679/QĐ-BVHTTDL