Xây dựng Hồ sơ đề cử “Then Tày, Nùng, Thái” lên UNESCO
Cập nhật: 17/08/2015
Bộ VHTTDL vừa phê duyệt Kế hoạch tổng thể xây dựng Hồ sơ đề cử quốc gia “Then Tày, Nùng, Thái” đề nghị UNESCO đưa vào Danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
 

Theo kế hoạch của Bộ VHTTDL, Hồ sơ sẽ được xây dựng theo mẫu ICH-02 dành cho di sản đăng ký  tại Danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, theo hướng dẫn thực hiện Công ước 2003 của UNESCO, bản cập nhật tại thời điểm xây dựng hồ sơ năm 2015.

Trong đó, Viện Âm nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam là đơn vị chịu trách nhiệm về nội dung khoa học; cộng đồng các tộc người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam và UBND, Sở VHTTDL các tỉnh (Tuyên Quang, Bắc Kạn, Bắc Giang, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Yên Bái), Cục Di sản văn hóa, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam là thành phần tham gia xây dựng hồ sơ.

Thời gian xây dựng hồ sơ từ ngày 4/5/2015 đến ngày 28/2/2016.

Việc xây dựng bộ Hồ sơ đệ trình UNESCO, đề nghị đưa vào Danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại nhằm khẳng định, tôn vinh giá trị của di sản Then Tày, Nùng, Thái. Đây cũng là dịp để giới thiệu, quảng bá tới nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế về các giá trị của di sản Then.

Việc tôn vinh “Then Tày, Nùng, Thái” là một động thái mạnh mẽ khẳng định vai trò của Then trong đời sống tinh thần của các tộc người Tày, Nùng, Thái và cộng đồng các địa phương có di sản Then, tôn vinh giá trị sáng tạo nghệ thuật dân gian của các dân tộc trong tổng thể các giá trị di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam và góp phần tạo nên sự đa dạng văn hóa quốc tế.

Chính phủ