Ra mắt Sở Du lịch Hà Nội vào ngày 21/9
Cập nhật: 14/09/2015
Lễ công bố Quyết định thành lập Sở Du lịch và kiện toàn Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hà Nội dự kiến tổ chức vào ngày 21/9 tới.
 

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động của Sở Du lịch TP. Hà Nội. Theo đó, về mặt tổ chức, bộ máy, biên chế và kinh phí hoạt động, UBND thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các Sở: Nội vụ, Tài chính, Du lịch, đơn vị liên quan bàn giao tổ chức, bộ máy, nhân sự lĩnh vực du lịch.

Trước mắt, từ ngày 14/9, UBND Thành phố giao tổ chức, bộ máy, nhân sự Phòng Lữ hành, Phòng Cơ sở lưu trú và nguồn kinh phí lĩnh vực du lịch (trước đó thuộc Sở VHTTDL) về Sở Du lịch để thực hiện tiếp nhiệm vụ năm 2015 và xây dựng, triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Về trụ sở làm việc, UBND thành phố giao Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội bố trí cơ sở vật chất tại số 3 Hoàng Diệu cho Sở Du lịch để tạm sử dụng làm trụ sở làm việc trong thời gian chờ sửa chữa trụ sở chính thức tại 17 Điện Biên Phủ.

Lễ công bố Quyết định thành lập Sở Du lịch và kiện toàn Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội dự kiến tổ chức vào ngày 21/9. UBND thành phố giao Văn phòng UBND thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Nội vụ và các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch, chương trình, kinh phí và các nội dung cụ thể đảm bảo chuẩn bị chu đáo tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Sở Du lịch và kiện toàn Sở Văn hóa và Thể thao, báo cáo UBND Thành phố.

Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn Sở Du lịch hoàn thiện ngay hệ thống ứng dụng CNTT quản lý Nhà nước và lập dự án đầu tư quản lý tài nguyên, sản phẩm du lịch, trang website du lịch Hà Nội, số hóa cơ sở lữ hành, cơ sở lưu trú và hoàn thiện quy hoạch phát triển du lịch Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Chiến lược phát triển du lịch quốc gia và kế hoạch thực hiện Chiến lược này của thành phố.

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Quy hoạch và Kiến trúc hướng dẫn Sở Du lịch thực hiện các nhiệm vụ liên quan về kinh phí hoạt động, cơ sở vật chất trang thiết bị, công nghệ thông tin, điều chuyển ngân sách, xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách năm 2016, chương trình mục tiêu phát triển du lịch năm 2016 - 2020.

Chính phủ