Hà Tĩnh bảo vệ, phát huy giá trị Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh
Cập nhật: 04/03/2016
UBND thành phố Hà Tĩnh vừa có quyết định phê duyệt Đề án Bảo vệ và phát huy giá trị Dân ca Ví, giặm Nghệ Tĩnh trên địa bàn từ nay đến năm 2020.

Đề án sẽ tập trung bảo tồn, phát huy giá trị Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh; đưa Dân ca Ví, Giặm vào trong sinh hoạt văn hóa nghệ thuật, sinh hoạt cộng đồng dân cư trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh; phát triển Dân ca Ví, Giặm thành loại hình nghệ thuật biểu diễn trong các chương trình nghệ thuật do thành phố, phường, xã, cơ quan đơn vị tổ chức, phục vụ các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, các hoạt động quảng bá du lịch; phục dựng một số không gian diễn xướng dân ca ví, giặm.

Đề án đưa ra 5 nhiệm vụ và 7 giải pháp cơ bản để bảo vệ và phát huy giá trị Dân ca Ví, Giặm trên như: đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thực cho cán bộ và nhân dân, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước; thực hiện tốt công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, đào tạo nguồn nhân lực; đẩy mạnh tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, truyền dạy Dân ca Ví, Giặm; gắn kết Dân ca Ví, Giặm với hoạt động du lịch; ban hành, thực hiện cơ chế chính sách hỗ trợ và đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa.

Sở VHTTDL Hà Tĩnh