TCDL làm việc với Ngân hàng Thế giới về dự án tăng cường sự tham gia của cộng đồng và khối tư nhân trong phát triển du lịch
Cập nhật: 19/01/2017
(TITC) – Ngày 18/1/2017, nhân dịp tham dự Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2017 tại Singapore, đoàn công tác của Tổng cục Du lịch do Phó Tổng cục trưởng Hà Văn Siêu dẫn đầu đã có buổi làm việc với Ngân hàng Thế giới về dự án tăng cường sự tham gia của cộng đồng và khối tư nhân trong phát triển du lịch.

Triển khai trong năm 2017, dự án nhằm mục tiêu đánh giá mức độ tham gia của cộng đồng và khối tư nhân trong phát triển du lịch tại các nước ASEAN, xây dựng và phát triển chiến lược gia tăng sự tham gia của cộng đồng và khối tư nhân trong phát triển du lịch. Hai mục tiêu này có liên quan mật thiết với Chiến lược Du lịch ASEAN giai đoạn 2016 – 2025 thông qua việc thực hiện định hướng chiến lược 2 – “Đảm bảo du lịch ASEAN phát triển bền vững và toàn diện”, hành động chiến lược trong việc cải thiện sự tham gia của cộng đồng và khối tư nhân trong chuỗi giá trị du lịch.

Dự án xác định các nhiệm vụ chính bao gồm: (1) Nhận diện những mô hình điển hình tại các nước thành viên để xây dựng chiến lược và xác định các nguồn lực hỗ trợ; (2) Xây dựng báo cáo đánh giá và các điều khoản tham chiếu đối với sự tham gia của cộng đồng và khối tư nhân trong phát triển du lịch; (3) Xây dựng chiến lược tham gia của cộng đồng và khối tư nhân; (4) Bước đầu thực hiện chiến lược từ việc biên soạn tài liệu và hướng dẫn về sự tham gia của cộng đồng và khối tư nhân.

Tổng cục Du lịch đề nghị Ngân hàng Thế giới hỗ trợ về chuyên gia quốc tế trong phát triển chiến lược và xây dựng hướng dẫn, dự thảo tài liệu hướng dẫn về sự tham gia của cộng đồng và khối tư nhân trong phát triển du lịch; hỗ trợ tổ chức phiên họp kỹ thuật, hội nghị quốc tế về xây dựng chiến lược, các chuyến khảo sát thực địa trong quá trình triển khai, các chương trình đào tạo cho cộng đồng và khối tư nhân trong phát triển du lịch.

Để thúc đẩy phát triển du lịch một cách đồng bộ, toàn diện và bền vững, cần có sự tham gia tích cực và có hiệu quả của các bên liên quan, trong đó có vai trò quan trọng của cộng đồng địa phương và cộng đồng doanh nghiệp. Dự án tăng cường sự tham gia của cộng đồng và khối tư nhân trong phát triển du lịch nhận được sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới sẽ có ý nghĩa thiết thực, được kỳ vọng góp phần thúc đẩy tính liên kết và thu hút thêm nguồn lực cho phát triển du lịch.

Hồng Nhung