Hội thảo quốc tế về thống kê du lịch: Đo lường du lịch bền vững
Cập nhật: 03/05/2017
(TITC) - Từ ngày 21 đến 24 tháng 6, 2017, Hội thảo quốc tế lần thứ 6 về thống kê du lịch sẽ được tổ chức tại Manila, Philipin với chủ đề “Đo lường du lịch bền vững”.

Du lịch bền vững đang ngày càng được coi trọng trong chương trình nghị sự của các quốc gia do mang lại những tác động tích cực đối với tăng trưởng kinh tế, xã hội và bảo tồn văn hoá và thiên nhiên. Đại hội đồng Liên hợp quốc cũng đã thông qua một số nghị quyết ghi nhận vai trò của du lịch trong phát triển bền vững, bao gồm có Chương trình nghị sự 2030 và Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs).

Để đánh giá được vai trò của du lịch bền vững cần có khung đo lường. Do đó, một khung thống kê đang được xây dựng trong đó lồng ghép các khía cạnh khác nhau của du lịch bền vững gồm có kinh tế, môi trường và xã hội và các mức độ triển khai (toàn cầu, quốc gia và địa phương). 

Hội nghị Manila sẽ là một cơ hội để các nước tham gia thảo luận về phương pháp thống kê, nghiên cứu những vấn đề đang nổi lên và trao đổi kinh nghiệm về đo lường. UNWTO nhận định rằng, việc xây dựng và áp dụng khung thống kê du lịch bền vững không chỉ là vấn đề kỹ thuật thống kê mà còn mang tính chất chiến lược đòi hỏi sự tham gia của các bên liên quan, sự phối hợp giữa các cơ quan và lãnh đạo các cấp.

Diễn ra trong khuôn khổ  Năm quốc tế vì sự phát triển du lịch bền vững 2017, hội nghị sẽ có sự tham dự của các bộ trưởng, các cán bộ phụ trách thống kê, các chuyên gia về chính sách và thống kê trong lĩnh vực phát triển bền vững, môi trường và du lịch.

Hồng Thanh

Lược dịch từ UNWTO