Khu di tích Pác Bó - Thác Bản Giốc - Động Ngườm Ngao (Cao Bằng) Ảnh: HXB
Cập nhật: 12/10/2017
Album