Bảo Tàng Phụ Nữ Việt Nam (Ảnh: Huy Hoàng)
Cập nhật: 01/06/2018
Album