Lễ hội đình Nhật Tân - Hà Nội (Ảnh: Huy Hoàng)
Cập nhật: 08/06/2018
Album