Chùa Ngọa Vân - Quảng Ninh (Ảnh: Huy Hoàng - Đức Hùng)
Cập nhật: 27/06/2018
Album