Khu di tích lịch sử Truông Bồn - Nghệ An (Ảnh: Anh Dũng)
Cập nhật: 05/07/2018
Album