Hát Xoan - Phú Thọ (Ảnh: Anh Dũng)
Cập nhật: 09/07/2018
Album