Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: “Việc chuyển đổi mô hình quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam phải làm khẩn trương”
Cập nhật: 18/07/2018
Chiều 17/7, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo chỉnh sửa Dự thảo Đề án quản lý, tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Báo cáo tại cuộc họp, Quyền Trưởng Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam Lê Quang Anh cho biết, sau khi Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 472/TB-VPCP ngày 6/10/2017 về Kết luận của Văn phòng Chính phủ, Ban Quản lý Làng đã tập trung nghiên cứu, xây dựng Đề án chuyển đổi mô hình quản lý, tổ chức và hoạt động.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Theo đó, Đề án này đã được tổ chức xin ý kiến, hoàn thiện trên tinh thần tiếp thu ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành. Ngày 19/3/2018, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã ký Tờ trình trình Đề án này lên Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 29/6/2018, Thủ tướng Chính phủ đã có Văn bản chỉ đạo số 6149/VPCP – TCCV đề yêu cầu Ban Quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam thực hiện mô hình đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo tinh gọn, tinh giản theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW để triển khai thực hiện vào đầu năm 2019.

Thực hiện chỉ đạo này, Ban Quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam đã đề nghị Bộ trưởng Bộ VHTTDL cho phép được giữ nguyên cơ cấu tổ chức như tại Đề án đã trình. Cụ thể, từ một đơn vị tương đương cấp Tổng cục gồm 12 đơn vị trực thuộc, 26 đơn vị cấp phòng, sau khi chuyển đổi sang mô hình đơn vị sự nghiệp công lập, Ban Quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ chỉ còn 7 phòng trực thuộc.

Về quản lý, sử dụng biên chế và triển khai thực hiện tinh giản biên chế, trước mắt, khi chuyển sang mô hình khác sẽ giữ nguyên biên chế công chức, viên chức và người lao động đang làm việc tại Ban Quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Toàn cảnh cuộc họp

Giai đoạn từ năm 2020 về sau, biên chế đơn vị được bố trí theo Đề án nhân sự, vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo lộ trình phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, giảm tối thiểu 20% so với thời điểm hiện tại.

Phát biểu tại cuộc họp này, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh, chuyển đổi mô hình quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam là việc hệ trọng và phải làm khẩn trương.

“Việc chuyển đổi phải có lộ trình, nhưng phải bắt đầu từ ngày hôm nay, chậm nhất đến tháng 11/2018 là phải hoàn thành.” – Bộ trưởng khẳng định.

Bộ trưởng cũng đề nghị, phải căn cứ trên chức năng nhiệm vụ từ đó mới bắt đầu xác định cơ cấu tổ chức bộ máy nhưng về cơ bản là sẽ không còn như cũ. Thực hiện việc tinh giản biên chế, sau khi những người đến độ tuổi về hưu nghỉ công tác, sẽ không tiếp tục tuyển dụng thêm công chức. Sau khi chuyển đổi thì mỗi phòng phải có trên 7 người.

Thế Công

toquoc.vn