Lăng Khải Định - Thừa Thiên Huế (Ảnh: Khánh Luân)
Cập nhật: 23/08/2018
Album