Di tích trường Dục Thanh - Bình Thuận (Ảnh: Vũ Trình)
Cập nhật: 04/10/2018
Album