Gắn hoạt động bảo tàng với phát triển du lịch
Cập nhật: 07/01/2019
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa phê duyệt Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động bảo tàng gắn với phát triển du lịch”.  

Bộ VHTTDL vừa phê duyệt Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động bảo tàng gắn với phát triển du lịch”

Mục tiêu của đề án là tạo sự chuyển biến căn bản cả về nhận thức và hành động trong quá trình tổ chức hoạt động để các bảo tàng bắt kịp với xu thế phát triển của xã hội; thực sự trở thành trung tâm giáo dục thường xuyên về truyền thống yêu nước, ý thức giữ gìn, tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc…

Theo đó, đến năm 2021, các bảo tàng sẽ được đổi mới về nội dung và hình thức hoạt động. Trong đó, các bảo tàng tập trung nâng cao chất lượng công tác trưng bày; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng hóa các hoạt động giáo dục, trải nghiệm, dịch vụ phục vụ khách tham quan và tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch. Số lượng khách tham quan bảo tàng hằng năm tăng bình quân 10% trong đó ưu tiên phát triển đối tượng khách là học sinh, sinh viên.

Để thực hiện được các mục tiêu trên, nhiệm vụ trọng tâm của Đề án là đổi mới nội dung và hình thức trưng bày và giới thiệu di sản văn hóa tại bảo tàng để khắc phục tình trạng trùng lặp và sự khô cứng, thiếu hấp dẫn của các trưng bày hiện tại;

Đổi mới, đa dạng hóa các hoạt động, đưa bảo tàng trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các đối tượng công chúng; đổi mới, mở rộng và nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ; đổi mới chương trình, nội dung và phương thức đào tạo nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực bảo tàng.

Theo Đề án này, Cục Di sản văn hóa chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án.

Tổng cục Du lịch có trách nhiệm định hướng các doanh nghiệp lữ hành tăng cường giới thệu, tư vấn cho du khách về giá trị của các bảo tàng ở Việt Nam và dành thời gian hợp lý cho điểm đến bảo tàng trong các chương trình tour…

Bên cạnh đó, Tổng cục Du lịch còn hỗ trợ các bảo tàng trong việc định hướng các sản phẩm du lịch theo hướng nâng cao chất lượng, có chiều sâu để phù hợp với định hướng chung.

Các bảo tàng có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện đề án, trình cơ quan chủ quản phê duyệt và tổ chức triển khai theo đúng chức năng, nhiệm vụ, đối tượng và phạm vi hoạt động.

Hà Nội mới