7 di sản tỉnh Cà Mau sẽ được trình đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Cập nhật: 28/05/2019
UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành Kế hoạch số 63/KH-UBND bảo vệ phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương diễn ra tại Đền thờ vua Hùng, tỉnh Cà Mau. Nguồn: SGGP

Kế hoạch nhằm triển khai các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị của di sản văn hóa phi vật thể hiện có trên địa bàn tỉnh Cà Mau một cách khoa học, đầy đủ. Đồng thời huy động nguồn lực của toàn xã hội cùng tham gia gìn giữ, bảo vệ và phát huy văn hóa dân tộc. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa của toàn xã hội, các chủ thể văn hóa và tổ chức, cá nhân có liên quan.

Kế hoạch gồm 3 phân kỳ thực hiện: giai đoạn 2019 – 2924; giai đoạn 2025 - 2030 và năm 2030.

Trong đó, giai đoạn 2019 - 2024 sẽ trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 07 di sản văn hóa để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia gồm: Nghề truyền thống Gác kèo ong; Nghề truyền thống Muối ba khía; Lễ hội Nghinh Ông - Sông Đốc; Lễ hội Đền thờ Vua Hùng; Nghề truyền thống làm tôm khô (Rạch Gốc); Lễ Vía Bà Thủy Long (Đầm Dơi); Lễ Vía Bà Thiên Hậu (Phường 2, thành phố Cà Mau).

Giai đoạn 2025 - 2030: Tổ chức kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Cà Mau nhằm xác định lại danh mục di sản văn hóa phi vật thể cần đưa vào danh mục quốc gia, cấp tỉnh hoặc đưa ra khỏi danh mục đã được phê duyệt; Xây dựng và thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể đối với di sản Lễ Vía Bà Thiên Hậu; chỉnh lý phòng trưng bày, giới thiệu, tuyên truyền giá trị di sản văn hóa phi vật thể đã được công nhận tại phòng trưng bày cố định của bảo tàng.

Giai đoạn 2026 - 2030: Mỗi năm xây dựng ít nhất 01 hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể và thực hiện ít nhất 01 kế hoạch bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể đã được công nhận trong năm trước liền kề.

Như Thanh

Báo Tổ Quốc