Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phê duyệt nhiệm vụ Bảo vệ môi trường tại các Di tích địa đạo
Cập nhật: 29/02/2020
Ngày 27/2, Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 594/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt nhiệm vụ môi trường: Bảo vệ môi trường tại các Di tích địa đạo (áp dụng tại di tích quốc gia đặc biệt Địa đạo Vịnh Mốc và hệ thống hầm làng Vĩnh Linh).

Theo đó, Viện Bảo tồn di tích là cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ, phối hợp cùng Sở VHTTDL Quảng Trị và Trung tâm Bảo tồn di tích và Danh thắng Quảng Trị. Thời gian thực hiện trong năm 2020.

Cổng chào Di tích Địa đạo Vịnh Mốc/TT xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Trị

Nhiệm vụ hướng tới mục tiêu thí điểm áp dụng mô hình bảo vệ môi trường tại các di tích Địa đạo Vịnh Mốc và hệ thống hầm làng Vĩnh Linh, hoàn thiện mô hình làm cơ sở nhân rộng cho các di tích có điều kiện tương đồng. Cụ thể: khảo sát, đánh giá hiện trạng môi trường, công tác bảo vệ môi trường tại di tích Địa đạo Vịnh Mốc và hệ thống hầm làng Vĩnh Linh, những khó khăn vướng mắc trong công tác bảo vệ môi trường, dự báo những thách thức trong công tác bảo vệ môi trường trong quá trình khai thác du lịch tại di tích. Áp dụng thí điểm mô hình quản lý bảo vệ môi trường tại các di tích lịch sử cách mạng; hỗ trợ trang thiết bị thu gom, vận chuyển; tăng cường công tác truyền thông bảo vệ môi trường thông qua hệ thống biển bảng tuyên truyền, chỉ dẫn môi trường và phim về bảo vệ môi trường. Đánh giá hiệu quả của mô hình. Đề xuất, hoàn thiện mô hình và các giải pháp nhằm thực hiện mô hình, cải tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường di tích góp phần phát triển du lịch bền vững.

Đối tượng cụ thể của nhiệm vụ là: Môi trường tự nhiên và môi trường văn hóa – xã hội tại di tích lịch sử địa đạo Vịnh Mốc và hệ thống làng hầm Vĩnh Linh; Các hoạt động quản lý bảo vệ môi trường di tích; Công tác quản lý và truyền thông về môi trường; Các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị của di tích; Các hoạt động kinh tế - xã hội liên quan; Hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác môi trường, các tuyến tham quan chính, các khu dịch vụ trong khu vực di tích.

Nội dung thực hiện gồm: Khảo sát đánh giá thực trạng môi trường; Đề xuất các vấn đề liên quan tới môi trường tại di tích lịch sử địa đạo Vịnh Mốc và hệ thống làng hầm Vĩnh Linh.

Cửa số 3 - Một trong 13 cửa ra vào của Địa đạo Vịnh Mốc/TT xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Trị

Hiệu quả của dự án sẽ là nhiệm vụ tổng thể toàn diện triển khai thực hiện thí điểm về bảo vệ môi trường tại di tích lịch sử cách mạng; Mở ra lĩnh vực hoạt động hiệu quả trong công tác bảo tồn, cải thiện môi trường gắn với định hướng bảo tồn di sản và phát triển du lịch; Giải quyết những vấn đề về môi trường tại di tích lịch sử địa đạo Vịnh Mốc và hệ thống làng hầm Vĩnh Linh, góp phần tăng cường hiệu quả đầu tư cho công tác bảo tồn di tích; Huy động được sự tham gia của các bên liên quan trong bảo vệ môi trường tại di tích. Từ hiệu quả thực hiện dự án này, tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm để hình thành mô hình mẫu áp dụng cho các di tích lịch sử cách mạng có điều kiện tương tự trong cả nước.

Từ kết quả của nhiệm vụ xác định được những vấn đề cấp bách và cốt lõi, các phương hướng giải quyết trong công tác bảo tồn và cải thiện môi trường của các di tích lịch sử cách mạng.

Việc thực hiện nhiệm vụ Bảo vệ môi trường tại các Di tích địa đạo (áp dụng tại di tích quốc gia đặc biệt Địa đạo Vịnh Mốc và hệ thống hầm làng Vĩnh Linh) là cấp thiết, nhằm ngăn chặn, hạn chế các tác động tiêu cực lên môi trường và giá trị của di tích, đồng thời là hoạt động nhằm triển khai thực tế công tác bảo vệ môi trường di tích theo Bộ tiêu chí hướng dẫn bảo vệ môi trường tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh quốc gia. Các nội dung trong Bộ tiêu chí là cơ sở đưa ra các giải pháp bảo vệ môi trường phù hợp với đặc thù di tích./.

Thanh Thủy

bvhttdl.gov.vn