Phú Thọ: Phê duyệt Chương trình khung xúc tiến du lịch năm 2021
Cập nhật: 30/09/2020
UBND tỉnh Phú Thọ vừa phê duyệt Chương trình khung xúc tiến du lịch tỉnh Phú Thọ năm 2021 nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.

Đồi chè Tân Sơn – Phú Thọ (ảnh:thixaphutho.net)

Chương trình: Hỗ trợ kết nối, phát triển tour - tuyến, sản phẩm du lịch, dịch vụ du lịch Phú Thọ; quảng bá du lịch qua mạng công nghệ thông tin và công cụ truyền thông đa phương tiện; tăng cường hoạt động quảng bá giới thiệu khu điểm tham quan du lịch trọng điểm và sản phẩm du lịch mới; tổ chức các sự kiện xúc tiến du lịch ; tổ chức và tham gia các sự kiện quảng bá xúc tiến du lịch; đào tạo nguồn nhân lực phát triển du lịch; phối hợp với Hiệp hội Du lịch, tăng cường liên kết, hợp tác phát triển sản phẩm giữa các doanh nghiệp du lịch trong và ngoài tỉnh, nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Phú Thọ.

UBND tỉnh Phú Thọ giao Trung tâm Thông tin, Xúc tiến Du lịch (Sở VHTTDL) chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và triển khai thực hiện chương trình cụ thể, trình UBND tỉnh phê duyệt.

Ngọc Trang

Báo Du lịch