Hà Giang phấn đấu là tỉnh phát triển về du lịch và nông nghiệp đặc trưng
Cập nhật: 20/10/2020
Sau ba ngày làm việc, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, chiều 17-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Mục tiêu tổng quát:

Tập trung xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực xã hội; tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát huy tiềm năng, lợi thế, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu nền kinh tế theo hướng phát triển nhanh và bền vững, hoàn thiện kết cấu hạ tầng cơ bản đồng bộ.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; thực hiện giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Giữ gìn biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ổn định.

Phần đấu xây dựng Hà Giang là tỉnh phát triển về du lịch, thương mại, dịch vụ và nông nghiệp đặc trưng hàng hóa; đến năm 2030 là tỉnh có kinh tế - xã hội phát triển khá trong khu vực trung du miền núi phía bắc; đến năm 2045 là tỉnh có kinh tế - xã hội trung bình khá của cả nước.

Các mục tiêu cụ thể đến năm 2025:

Tốc độ tăng tổng sản phẩm bình quân năm năm đạt 8%; thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/năm; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 4.000 tỷ đồng; tỷ lệ đô thị hóa đạt 30%; thu hút ba triệu lượt khách du lịch;

Tỷ lệ hộ nghèo duy trì mức giảm 4%/năm; có 82 xã và một huyện đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60%; tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 60%; giữ vững ổn định 10,5 bác sĩ/vạn dân, có 45 giường bệnh/vạn dân;

100% thôn biên giới có điện, đường giao thông đạt chuẩn tiêu chí NTM; tỷ lệ che phủ rừng đạt 60%; tỷ lệ sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh của dân cư đô thị 100%, nông thôn 96%; tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn đô thị đạt 90%;

Hằng năm có hơn 90% tổ chức cơ sở đảng và hơn 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 95% xã, phường, thị trấn, cơ quan đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

Để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu nói trên, Đảng bộ tỉnh Hà Giang tập trung vào năm nhiệm vụ trọng tâm, ba khâu đột phá.

Các nhiệm vụ đó là:

Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, tạo sự thống nhất cao giữa cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở;

Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, phát triển các ngành, lĩnh vực có lợi thế;

Tập trung phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao dân trí, đào tạo, thu hút nguồn nhân lực;

Tập trung thực hiện khu vực phòng thủ các cấp, nền quốc phòng toàn dân vững chắc;

Thực hiện tốt chính sách xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững, chăm lo đời sống nhân dân, không để xảy ra tình trạng di dân tự do.

Các khâu đột phá là:

Xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông với trọng tâm là đề xuất xây dựng cao tốc, sân bay, nâng cấp các tuyến quốc lộ kết nối với các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Cao Bằng để phát triển kết nối vùng và tập trung nâng cấp các tuyến tỉnh lộ, huyện lộ, giao thông nông thôn đến các thôn bản;

Phát triển du lịch gắn với phát triển nông nghiệp đặc trưng hàng hóa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân;

Tạo sinh kế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nhấn mạnh: "Thành công của Đại hội là nguồn động viên, cổ vũ mạnh mẽ cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh vượt qua khó khăn, thách thức để phấn đấu đưa tỉnh ngày một phát triển".

"Ngay sau Đại hội, tất cả các cấp ủy, tổ chức đảng cần làm tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ và nhân dân về kết quả Đại hội. Nghiên cứu quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện Đại hội, khẩn trương triển khai chương trình, kế hoạch hành động, khơi dậy phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, đưa Nghị quyết vào cuộc sống" - đồng chí Đặng Quốc Khánh nêu rõ.

Khánh Toàn

Báo Nhân dân