Thống nhất tổ chức Cuộc thi ảnh nghệ thuật "Về miền di tích, danh thắng xứ Thanh"
Cập nhật: 04/02/2021
Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về việc tổ chức Cuộc thi ảnh nghệ thuật với chủ đề “Về miền di tích, danh thắng xứ Thanh”.

Cụ thể, thống nhất chủ trương tổ chức Cuộc thi ảnh nghệ thuật với chủ đề “Về miền di tích, danh thắng xứ Thanh” do Hội Văn học - Nghệ thuật Thanh Hóa là đơn vị chủ trì thực hiện.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở Tài chính và các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tổng hợp nhiệm vụ tổ chức Cuộc thi ảnh nghệ thuật với chủ đề “Về miền di tích, danh thắng xứ Thanh” vào danh mục các nhiệm vụ trong Chương trình phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa năm 2021, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

BĐT

Báo Thanh Hóa