Điện Biên: Phê duyệt đề án tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020
Cập nhật: 05/07/2012
(TITC) - Du lịch đang dần trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh Điện Biên, góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương theo hướng tăng dần tỷ trọng của các ngành dịch vụ, giải quyết việc làm cho người người dân địa phương, cải thiện đời sống nhân dân.

Lượng khách du lịch đến Điện Biên trong giai đoạn 2004-2010 đạt 1.392.000 lượt, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 18,14 %/năm. Thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch giai đoạn 2004-2010 đạt 574,9 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 13,8%/năm. Năm 2010, ngành Du lịch Điện Biên đón 305 ngàn lượt khách, tổng thu từ du lịch đạt 150 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với năm 2005. Năm 2011 đón 353 ngàn lượt khách, tăng 15,7 % so với năm 2010, trong đó có 64 ngàn lượt khách quốc tế, tăng 23% so với năm 2010.  

Tuy nhiên, Du lịch Điện Biên hiện nay đang đứng trước rất nhiều khó khăn, thách thức; nhiều mặt hạn chế, yếu kém đã làm giảm khả năng thu hút khách du lịch. Kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế về du lịch của tỉnh; hiệu quả của các hoạt động kinh doanh du lịch còn thấp, chất lượng dịch vụ chưa cao…  

Để tiếp tục thúc đẩy hoạt động du lịch của tỉnh trong thời gian tới, ngày 08/05/2012, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã ra quyết định số 377/QĐ-UBND  năm 2012 về việc phê duyệt đề án “Tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Điện Biên giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020”.  

Mục tiêu của Đề án là nhằm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch trong tỉnh nhằm góp phần thúc đẩy các hoạt động du lịch và dịch vụ của tỉnh phát triển toàn diện về mọi mặt theo chủ trương đã đề ra tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010-2015: “Tổ chức hợp lý không gian du lịch toàn tỉnh; tăng cường quảng bá, khuyến khích đầu tư phát triển hạ tầng dịch vụ du lịch hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa Tây Bắc; Tập trung đầu tư một số khu, tuyến, điểm du lịch có tầm cỡ quốc gia, tạo ra những sản phẩm du lịch đa dạng, đặc sắc, có sức cạnh tranh; Khuyến khích mở rộng liên doanh, liên kết hình thành các tour du lịch trong nước, quốc tế qua Điện Biên; Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng nguồn nhân lực ngành du lịch, từng bước đưa tỉnh Điện Biên trở thành một trọng điểm du lịch của vùng, của quốc gia; Phấn đấu đến năm 2015 đón 450 - 500 ngàn lượt khách du lịch, trong đó có ít nhất 100 ngàn lượt khách quốc tế”.

Hương Lê