Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”
Cập nhật: 05/07/2012
(TITC) - Ngày 29/06/2012, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

Việc xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 là một nội dung chủ đạo, cụ thể hóa thực hiện Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2463/QĐ-TTg ngày 30/12/2011. Đây là cơ sở cho quy hoạch phát triển các vùng, khu, điểm du lịch quốc gia, quy hoạch phát triển du lịch các địa phương, các chương trình, kế hoạch hành động cho từng giai đoạn phát triển.

Tờ trình nêu sự cần thiết lập quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030, căn cứ lập quy hoạch, các bước triển khai lập quy hoạch, các nội dung chính của quy hoạch trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, báo cáo đánh giá môi trường chiến lược. Trước đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xin ý kiến 20 Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 12 địa phương là địa bàn du lịch trọng điểm và đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến để chỉnh sửa vào quy hoạch.                                                                                                                         Hương Lê