Kiên Giang đẩy mạnh phát triển du lịch đến năm 2020
Cập nhật: 21/03/2013
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kiên Giang vừa ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU về đẩy mạnh phát triển du lịch đến năm 2020. Mục tiêu chung của Nghị quyết: Đầu tư phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng với tốc độ phát triển nhanh và bền vững.

Xây dựng kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch đồng bộ, khai thác có hiệu quả các điểm du lịch hiện có, đồng thời tạo thêm một số điểm du lịch mới, hấp dẫn; sản phẩm du lịch đa dạng, có chất lượng cao, tạo lập được sản phẩm du lịch đặc thù và cạnh tranh được với các nước trong khu vực.

Đưa Kiên Giang trở thành điểm đến hấp dẫn, có thương hiệu, là một trong những trung tâm du lịch khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, với các vùng du lịch trong tỉnh phát triển hợp lý; trong đó Phú Quốc là Trung tâm du lịch sinh thái chất lượng cao của cả nước, khu vực và quốc tế, Hà Tiên trở thành đô thị du lịch.

Nghị quyết cũng đưa ra mục tiêu phát triển cho từng giai đoạn.

Giai đoạn 2011 - 2015: hoàn thành cơ bản kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch thiết yếu, phát triển các khu, điểm và sản phẩm du lịch đặc trưng tại các cụm du lịch trọng điểm của tỉnh. Đầu tư xây dựng mới và nâng cấp đạt trên 350 cơ sở lưu trú du lịch với khoảng 11.000 phòng, trong đó có trên 1.500 phòng chất lượng cao. Tổng lượt khách tham quan du lịch trên 6 triệu, trong đó khách quốc tế 262 ngàn lượt, tăng bình quân 15,4 %. Doanh thu du lịch tăng bình quân 28,8 %. Tổng giá trị ngành du lịch đóng góp đạt 5,4 % trong GDP của tỉnh.

Giai đoạn 2016 - 2020: hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch chất lượng cao. Có tổng số khoảng 700 cơ sở lưu trú du lịch với trên 24.000 phòng, trong đó có trên 3.500 phòng chất lượng cao. Phấn đấu đến năm 2020 đón được 10 triệu lượt khách tham quan du lịch, trong đó khách quốc tế khoảng 650 ngàn lượt, tăng bình quân 10,4 %. Doanh thu du lịch tăng bình quân 22,3 %. Tổng giá trị ngành du lịch đóng góp 7,9 % trong GDP của tỉnh.

Qua đó, đề ra 8 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để tổ chức thực hiện mục tiêu đề ra bao gồm: đẩy mạnh công tác tuyên truyền; xúc tiến quảng bá, xây dựng thương hiệu phát triển du lịch; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý thực hiện phát triển du lịch theo quy hoạch; tập trung đầu tư, khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh các cụm du lịch trọng điểm của tỉnh; tăng cường đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng du lịch; đa dạng hóa sản phẩm du lịch phù hợp tiềm năng, lợi thế từng cụm du lịch; phát triển du lịch gắn với bảo vệ và phát huy văn hóa bản địa, tài nguyên thiên nhiên; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển du lịch; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, sự chỉ đạo và quản lý của chính quyền các cấp đối với phát triển du lịch.

Cinet