Hà Nam nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa, nghệ thuật
Cập nhật: 01/04/2013
Ngày 28/3, Tỉnh ủy Hà Nam đã tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc".

Trong thời gian tới, tỉnh Hà Nam tiếp tục chỉ đạo và dành nhiều ưu tiên cho việc xây dựng và phát triển nền văn hóa, đặc biệt là các lĩnh vực văn hóa nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18. Trong đó, Tỉnh ủy Hà Nam chỉ đạo chính quyền các cấp, các ngành hữu quan tiếp tục đổi mới cả về nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, kịp thời phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương. Tỉnh đẩy mạnh nghiên cứu, sưu tầm, sáng tác văn học, nghệ thuật, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho nhân dân; đẩy mạnh phong trào "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", từng bước hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở, mở rộng giao lưu văn hóa với các tỉnh trong vùng và trong cả nước.

Để hoàn thành những mục tiêu trên, thời gian tới tỉnh Hà Nam tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, nhân dân có lập trường tư tưởng, đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, gắn nhiệm vụ phát triển văn hóa với xây dựng Đảng; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI), góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa VIII); đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; củng cố và hoàn thiện thể chế văn hóa, tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về hoạt động văn hóa và hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa. Đặc biệt, tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác bảo tồn di sản văn hóa; tăng cường và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện tốt các chính sách tự do tín ngưỡng tôn giáo; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giữ vững chất lượng giáo dục phổ thông là địa phương nằm trong tốp 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước; đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang lễ và lễ hội. Tỉnh phấn đấu đến năm 2015, có 80% các thôn, làng và 60% xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa, 87% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.

Thời gian qua, thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa VIII), tỉnh Hà Nam đã tổ chức tốt việc quán triệt, học tập, tuyên truyền thực hiện các Nghị quyết của Đảng; ban hành nhiều văn bản quan trọng trong việc xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; thường xuyên kiểm tra, giám sát định kỳ các tổ chức và đảng viên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết. Các nhiệm vụ chủ yếu, quan trọng hàng đầu của Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa VIII) như: Xây dựng con người Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú, đa dạng; phát triển sự nghiệp văn học, nghệ thuật; bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa... luôn được Tỉnh ủy Hà Nam quan tâm và chỉ đạo thường xuyên.

Đến thời điểm này, tỉnh Hà Nam có 85% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 867/1.299 làng đạt danh hiệu Làng văn hóa. Toàn tỉnh hiện có 1.784 di tích văn hóa, trong đó có 148 di tích, cụm di tích đã được xếp hạng cấp quốc gia và cấp tỉnh; bên cạnh đó tỉnh thực hiện được 8 dự án bảo tồn văn hóa phi vật thể tiêu biểu như: Hát dậm Quyển Sơn, múa hát Lả Lê, vật võ Liễu Đôi, làng nghề truyền thống Đọi Tam...

ĐCSVN