Gần 65 tỷ đồng bảo tồn quan họ Bắc Ninh và ca trù
Cập nhật: 09/07/2013
UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt đề án "Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể dân ca quan họ Bắc Ninh và ca trù giai đoạn 2013-2020".

Đây cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng để tỉnh Bắc Ninh tiếp tục thực hiện cam kết với UNESCO trong việc bảo vệ di sản dân ca quan họ.

Đề án được thực hiện trong 8 năm (từ năm 2013 đến năm 2020) với tổng mức kinh phí đầu tư gần 65 tỷ đồng, trích từ ngân sách của tỉnh.

Đề án gồm 5 tiểu dự án là truyền dạy dân ca quan họ Bắc Ninh; đầu tư xây dựng và tu bổ các thiết chế văn hoá liên quan đến di sản dân ca quan họ Bắc Ninh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá di sản dân ca quan họ Bắc Ninh; sưu tầm, phục dựng các hình thức hát ca trù tại tỉnh Bắc Ninh và truyền dạy hát ca trù tại cộng đồng; hỗ trợ mua sắm trang thiết bị và hỗ trợ phục dựng, tôn tạo các thiết chế văn hóa liên quan đến ca trù.

Để thực hiện bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Bắc Ninh đề ra từng nhiệm vụ cụ thể. Đối với dân ca quan họ Bắc Ninh, tỉnh ưu tiên đầu tư các hoạt động bảo tồn không gian, các thiết chế văn hóa gắn với sự tồn tại và phát triển của các làng quan họ gốc; mở rộng các hình thức, phương pháp truyền dạy; tăng cường các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xây dựng mô hình sân khấu thực cảnh bảo tồn, phát huy giá trị không gian văn hóa quan họ. Đối với ca trù:, ngành tổ chức kiểm kê, sưu tầm nghiên cứu về di sản, tôn vinh các nghệ nhân, đầu tư cho công tác truyền dạy, đầu tư cho công tác tuyên truyền, quảng bá, tôn tạo, tu bổ các nhà Tổ ca trù...

Từ khi dân ca quan họ Bắc Ninh trở thành di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại và ca trù trở thành di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, tỉnh Bắc Ninh đã nhanh chóng xây dựng, triển khai nhiều hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể này. Đến nay, dân ca quan họ ngày càng có sức lan tỏa mạnh mẽ, các nghệ nhân được tôn vinh và có các chính sách hỗ trợ.

Ngoài 45 làng quan họ gốc, Bắc Ninh đã phát triển thêm 329 làng quan họ thực hành… Ca trù bước đầu được khảo sát, kiểm kê, toàn tỉnh có 4 câu lạc bộ ca trù đang duy trì hoạt động.

Vietnam+
Từ khóa:
Bắc Ninh, ca trù,