Cơ chế đặc thù cho các dự án đầu tư tại Đền Hùng
Cập nhật: 12/08/2013
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù cho các dự án đầu tư tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ.
Cụ thể, về cơ chế, chính sách trong xây dựng cơ bản, Thủ tướng giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ phê duyệt các nhóm dự án thành phần của Khu di tích lịch sử Đền Hùng nhưng trước khi có quyết định phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các bộ, ngành có liên quan.

Riêng đối với các dự án tu bổ, tôn tạo và phục dựng các hạng mục di tích gốc phải thực hiện theo trình tự, thủ tục được quy định tại Luật Di sản văn hóa, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa; Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 quy định chi tiết một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa; Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Thủ tướng ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết các nhóm dự án thành phần của Khu di tích lịch sử Đền Hùng, sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Về cơ chế đấu thầu , thực hiện theo các quy định hiện hành theo Luật Đấu thầu. Đối với những trường hợp đặc biệt cần áp dụng hình thức chỉ định thầu, cho từng dự án, từng công trình cụ thể, nếu thực sự cần thiết và cấp bách thì trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Về tổ chức lễ hội , Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ sẽ phối hợp với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bộ, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương hàng năm theo Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý tại văn bản số 465/TTg-KGVX ngày 1/4/2009, báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổ chức triển khai thực hiện.

Về cơ chế hỗ trợ và thu hút vốn đầu tư, Ngân sách Trung ương sẽ hỗ trợ có mục tiêu trong kế hoạch đầu tư phát triển hàng năm cho tỉnh Phú Thọ để thực hiện nhiệm vụ đầu tư các dự án thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng theo Quy hoạch phát triển Khu di tích lịch sử Đền Hùng đến năm 2015 đã được phê duyệt tại Quyết định số 48/2004/QĐ-TTg ngày 30/3/2004. Mức hỗ trợ là 500 tỷ đồng trong cả giai đoạn 2013-2015, được bố trí căn cứ vào khả năng ngân sách hằng năm.

Bên cạnh đó, Phú Thọ được sử dụng nguồn tăng thu của ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương (nếu có) theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước để bổ sung thực hiện các nhiệm vụ của Quy hoạch. Đồng thời, tỉnh Phú Thọ chủ động, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng phương án huy động các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện các dự án thuộc Quy hoạch.
Vietnam+